Các bước kê khai nộp thuế dành cho công ty mới thành lập


Các bước kê khai nộp thuế dành cho công ty mới thành lập

·         Bước 1: Khai thuế môn bài

·         Bước 2: Khai thuế giá trị gia tăng

·         Bước 3: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

·         Bước 4: Khai thuế thu nhập cá nhân

·         Bước 5: Đặt in hóa đơn hoặc mua hóa đơn

·         Bước 6: Lập tài khoản ngân hàng

·         Bước 7: Khai báo lao động và bảo hiểm xã hội

·         Bước 8: Lập Bảng định mức nguyên vật liệu

·         Bước 9: Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

·         Bước 10: Lập và đăng ký các thủ tục về chế độ kế toán

 

Bước 1: Khai thuế môn bài

-Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh ngay: Thời hạn là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh.

-Nếu công ty mới thành lập chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh.

-Doanh nghiệp thành lập trước ngày 30 tháng 6 hàng năm phải đóng thuế môn bài cả năm. Doanh nghiệp thành lập sau ngày 1 tháng 7 phải đóng thuế môn bài nữa năm.

-Mức thuế môn bài dựa vào bậc thuế, bậc thuế căn cứ trên số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

 

Bước 2: Khai thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp mới thành lập được mặc định kê khai thuế theo quý và phương pháp tính thuế trực tiếp.

– Sau khi doanh nghiệp hoạt động đủ 12 tháng thì sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm trước để xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý:

– Nếu doanh thu trên 50 tỷ thì kê khai theo tháng. Nếu doanh thu dưới 50 tỷ thì kê khai theo quý

Nếu doanh nghiệp mới thành lập muốn kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng thì cần đáp ứng điều kiện:

– Phải có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh hoặc hoá đơn đầu vào mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ.

– Và nộp mẫu 06/GTGT (Theo Thông tư 119/2014/TT- BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC) để đề nghị áp dụng phương pháp tính thuế khấu trừ.

 

Bước 3: Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

– Doanh nghiệp mới thành lập: Hàng quý sẽ tự tính tiền thuế tạm nộp hàng quý thuế suất là 22%.

– Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 20%.

– Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau. (Cụ thể: 30/04, 30/7, 30/10, 30/01)

 

Bước 4: Khai thuế thu nhập cá nhân

– Doanh nghiệp mới thành lập sẽ phải kê khai thuế TNCN theo tháng nên ta sẽ xét 2 trường hợp như sau:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Ví dụ: Năm 2014 Công ty thuộc diện kê khai thuế TNCN theo tháng.

– Tháng 1 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 02/KK-TNCN < 50 triệu và Tờ khai 03/KK-TNCN < 50 triệu đồng.

Như vậy công ty sẽ kê khai thuế TNCN theo quý, từ quý I – IV

– Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

– Nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)

 

Bước 5: Đặt in hóa đơn hoặc mua hóa đơn

Nếu doanh nghiệp đã đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận cho phép sử dụng hóa đơn đặt in.

– Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT. Thủ tục cần bản sao giấy ĐKKD, CMND giám đốc

– Làm Thông báo phát hành hóa đơn: Doanh nghiệp cần làm Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm HTKK và gửi qua mạng đến cơ quan thuế. Sau đó đem mẫu hóa đơn và thông báo đã nộp gửi cơ quan thuế. 2 ngày sau doanh nghiệp sẽ được sử dụng hóa đơn GTGT.

 

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

– Thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. Lưu ý đây hóa đơn bán hàng thông thường, không phải hóa đơn GTGT.

Chú ý: Cuối quý, doanh nghiệp mới thành lập phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mẫu BC26/AC.

 

Bước 6: Lập tài khoản ngân hàng

– Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: Thì những hóa đơn đầu vào có giá trị hơn 20 triệu phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Như vậy DN phải mới tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng phòng đăng ký kinh doanh theo mẫu II-5 Thông tư 20/2016.

 

Bước 7: Khai báo lao động và bảo hiểm xã hội

– Khi ký hợp đồng lao động hơn 3 tháng với nhân viên. Thì doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.

– Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu.

 

Bước 8: Lập Bảng định mức nguyên vật liệu

– Nếu là doanh nghiệp sản xuất thì doanh nghiệp phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của DN.

– DN tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại DN.

– Tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014.

 

Bước 9: Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

– Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định kể từ ngày phát sinh tài sản cố định.

 

Bước 10: Lập và đăng ký các thủ tục về chế độ kế toán

– Đăng ký áp dụng chế độ kế toán (theo thông tư 133 hay thông tư 200)

– Đăng ký hình thức kế toán.

– Phương pháp hàng tồn kho.