Quy định biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT


Quy định biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 01/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh như sau: 
1. Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
- Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành.
- Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh.
2. Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
- Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.
- Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
- Phụ lục khác.

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/01/2016 và thay thế Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.