Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2016, thay thế Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:20/2015/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12năm 2015

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Căn cứLuật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

n cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổsung một sđiều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủvề đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủquy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quảnlý đăng ký kinh doanh,

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dn vềđăng ký doanh nghiệp.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.Thông tư này ban hành các mẫu văn bảnsửdụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

2.Thông tư này áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số78/2015/NĐ-CP.

Điều 2. Ban hành và sử dụng các mẫu văn bản về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh

1.Ban hành kèm theo Thông tư này các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

2. Các mẫu văn bản ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Điều 3. Mã số đăng ký hộ kinh doanh

1.Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi mã số đăng ký hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo cấu trúc sau:

a)Mã cấp tỉnh: 02 ký tự, theo Phụ lục VII-2 ban hành kèm theo Thông tư này;

b)Mãcấp huyện: 01 ký tự, theo Phụ lục VII-2 ban hành kèm theo Thông tư này;

c)Mã loại hình: 01 ký tự, 8 = hộ kinh doanh;

d)Số thứ tự hộ kinh doanh: 06 ký tự, từ 000001 đến 999999.

2.Các quận, huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh được thành lập mới sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng chữcái tiếng Việt.

3.Trường hợp tách quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, đơn vị bị tách giữnguyên mã chữcũ và đơn vị được tách được chèn mã tiếp, theo thứ tự của bảng chữcái tiếng Việt.

4.SởKếhoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Bộ Kếhoạchvà Đầu tư mãmới của cấp huyện được thành lập mới hoặc được tách.

Điều 4. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Trường hợp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Đại hội đồng cổ đông công ty cổphần thông qua các quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP có thể được thay thế bằng Báo cáo kết quả kiểm phiếu của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đôngđối với công ty cổ phần.

Điều 5. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

1.Trường hợp thay đổi thông tin của cổđông sáng lập công ty cổ phần, doanhnghiệp thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sởchính theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập chỉáp dụng đối với công ty cổphần chưa niêm yết.

2. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 52 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP chỉáp dụng đối với trường hợp cổđông sáng lập là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổphần phổthông của mình cho người không phải là cổđông sáng lập trong công ty trong thời hạn 03 năm kểtừ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 6. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1.Sau khi công ty nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi thành công ty cổphần và ngược lại, doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của những doanh nghiệp nêu trên thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 48 Nghị định số78/2015/NĐ-CP.

2.Đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người ký thông báo lập địa điểm kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, tạm ngừng, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh.

3.Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểmkinh doanh thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

4.Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ởnước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp thông báo bằng văn bảnđến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sởchính. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo mẫu II-23 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 7. Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập

1.Trường hợp sau khi sáp nhập doanh nghiệp mà nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập không thay đổi, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp, công ty nhận sáp nhập gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sởchính đểthực hiện chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập. Kèm theo thông báo phảicó các giấy tờ quy định tại Khoản 4 Điều 195 Luật Doanh nghiệp.

2.Trường hợp công ty bị sáp nhập có địa chỉtrụ sởchính khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính, các Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập và nơi công ty bị sáp nhập đặt trụ sởchính phối hợp đểthực hiện chấm dứt tồn tại công ty bị sáp nhập theo quy định tại Khoản 3 Điều 61 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

3.Trước khi chấm dứt tồn tại của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 61 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại tất cảchi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập.

Điều 8. Cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

1.Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăngký doanh nghiệp thay thế cho nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (sauđây gọi chung là Giấy chứng nhận đầu tư) mà không thay đổinộidungđăngký kinh doanh, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng kýkinh doanhnơidoanh nghiệp đặt trụ sởchính. Hồ sơ bao gồm:

a)Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

b)Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

c)Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 ban hành kèm theoThông tư này.

2.Trường hợp doanh nghiệp đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, doanh nghiệp nộp hồsơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm:

a)Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp;

b)Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng kýthuế;

c)Giấy đề nghị bổsung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư này.

3.Trường hợp doanh nghiệp đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, giải thể doanh nghiệp, thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số78/2015/NĐ-CP và các giấy tờ quy định tại Khoản 1Điều này.

4.Trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, tạm ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động, thông báo mẫu con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với trường hợp chi nhánh hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư, ngoài các giấy tờ nêu trên, kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh.

5.Trường hợp đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng hoạt động, quay trở lại hoạt động trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số78/2015/NĐ-CP và Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định tại Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tưnày.

Trường hợp đăng ký thành lập mới, đăng ký thay đổinội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng hoạt động, quay trởlại hoạt động trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

6.Trường hợp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đểtiếp nhận, xửlý hồ sơ cho doanh nghiệp.

7.Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các giấy xác nhận khác theo quy định tương ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Điều 9. Công bố nội dung liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

1.Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kểtừ ngày ra Thông báo về việcviphạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyếtđịnh thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo, quyết định nêu trên đến địa chỉtrụ sở chính của doanh nghiệp và đăng tải thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kểtừ ngày ra quyết định hủy bỏQuyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữliệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải thông tin trên Cổng thông tin quốc gia vềđăng ký doanh nghiệp.

Điều 10. Các trường hợp không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1.Cơ quan công an quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP bao gồm Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó ThủtrưởngCơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự.

2.Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số78/2015/NĐ-CP và trường hợp đãcó ý kiến chấp thuận của cơ quan công an quy định tại Khoản 1Điều này.

Điều 11. Khai thác thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

1.Thông tin được cung cấp công khai, miễn phí trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (www.dangkykinhdoanh.gov.vn)bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉtrụ sởchính, ngành, nghề kinh doanh, tên người đại diện theo pháp luật, mẫu dấu của doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

2.Ngoài các thông tin miễn phí quy định tại Khoản 1 Điều này, các tổ chức, cá nhân có thểđề nghị để được cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp, báo cáo tài chính của các loại hình doanh nghiệp được lưu giữ tại Cơ sởdữliệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải trảphí theo quy định.

3.Các tổ chức, cá nhân có thểđề nghị để được cung cấp thông tin tại Khoản 2 Điều này tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Hỗtrợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh), hoặc tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc thông qua Cổng thông tin quốc gia vềđăng ký doanh nghiệp.

Trung tâm Hỗtrợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin của tất cả các doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cung cấp những thông tin thuộc phạm vi địa phương quản lý.

4.Mức phí cung cấp thông tin tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1.Khi xác định doanh nghiệp thuộc trường hợp được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định tại Điều 64 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Phòng Đăng kýkinh doanh ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục V-17 kèm theo Thông tư này.

Trên cơ sở đề nghị của Phòng Đăng ký kinh doanh, Bộ Kếhoạch và Đầutư (Cục Quản lý đăng ký kinh doanh) sẽ hỗtrợ kỹthuật đểchuyển tình trạngcủa doanh nghiệp từ bị thu hồi hoặc đãgiải thể sang tình trạng đang hoạt độngtrong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được chính thức khôi phục tình trạng pháp lý tại thời điểm chuyển sang tình trạng đang hoạt động.

Phòng Đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về việc quyết định hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và việc khôi phụctình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữliệu quốc gia về đăng kýdoanh nghiệp.

2.Việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp theo quy định tạiKhoản 2 Điều 64 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP chỉthực hiện trong thời hạn 180ngày kểtừ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp và doanh nghiệp chưa chuyển sang tình trạng pháplý đãgiải thểtrong Cơ sởdữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3.Trong thời hạn 02 ngày làm việc kểtừ thời điểm doanh nghiệpđược khôi phục tình trạng pháp lý trong Cơ sở dữliệu quốc gia về đăng ký doanhnghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan thuế và doanh nghiệpvề việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.

Điều 13. Hiệu đính thông tin đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1.Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồsơ đăng ký doanhnghiệp, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính thông tin theo mẫu quy địnhtại Phụ lục II-14 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinhdoanh nơi doanh nghiệp đãđăng ký.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị, kiểm tra hồ sơvàthựchiệnviệc cấplại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn03ngàylàm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị của doanh nghiệp nếu thôngtintrong Giấy đề nghị của doanh nghiệp là chính xác.

2.Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăngkýdoanh nghiệp, Phòng Đăngký kinh doanh gửi thông báo về việc hiệu đính nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục V-6 ban hành kèm theo Thông tư này đến doanh nghiệp và thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kểtừ ngày gửi thông báo.

3.Việc hiệu đính thông tin trong Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và các thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữtại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Điều 14. Hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định hoặc thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác

1.Trường hợp hồsơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận không đúng hồ sơ, trình tự, thủtục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 58 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Trên cơ sở hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2.Trường hợp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được kê khai không trung thực, không chính xác, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Sau khi có quyết định xửlý vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trên cơ sởhồsơ hợp lệ do doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữliệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Điều 15. Cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1.Doanh nghiệp cótrách nhiệm bổsung đầy đủcác thông tin còn thiếu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp,bao gồm các thông tin: sốđiện thoại, sốfax, địa chỉthư điện tử(email), trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp. Việc bổsung thông tin số điện thoại của doanh nghiệp trong hồsơ đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc. Trường hợp doanh nghiệp không bổsung thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp thìhồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệtheo quy định tại Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.

2.Trên cơ sở dữliệu về doanh nghiệp trong Cơ sởdữ liệu quốc giavề đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật,bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăngký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:

a)Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổsung thông tin về số điệnthoại, số fax, email, website, địa chỉcủa doanh nghiệp do thay đổi về địa giớihành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉcủa cá nhân trong Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫuquy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng kýkinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sởchính. Phòng Đăng kýkinh doanh nhậnthông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp

b)Trường hợp doanh nghiệp chỉcập nhật, bổsung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thôngbáo thay đổinội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 49 đến Điều 54 Nghịđịnh số 78/2015/NĐ-CP thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tạiPhụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanhnơi doanh nghiệp đặt trụ sởchính.

Phòng Đăng ký kinh doanh bổsung thông tin vào hồ sơ của doanhnghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữliệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy xác nhận theo quy định tương ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trảphí.

Điều 16. Chuyển đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

1.Khi thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc sốhóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, tải và lưu trữđầy đủvào Cơ sở dữliệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.Việc chuyển đổi thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản11 Điều 3 Nghị định số78/2015/NĐ-CP. Đối với những hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đãđược tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực thihành và chưa được sốhóa khi thực hiện cấp đăngký doanh nghiệp, hàng năm, Phòng Đăng ký kinh doanh xây dựng kế hoạch triển khai và kếhoạch ngân sách để tổ chức thực hiện việc chuyển đổi thông tin và lưu trữ đầy đủhồ sơ đăngký doanh nghiệp dướidạng văn bảnđiện tửvào Cơ sở dữliệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 17. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

1.Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) do quá trình chuyển đổi dữliệu vào Cơ sở dữliệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị hiệu đính theo mẫu quy định tại Phụ lục II-16 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính. Kèm theo Giấy đề nghị hiệu đính phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kểtừ ngày tiếp nhận Giấy đề nghị hiệu đính của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm bổsung, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữliệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2.Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp không có hoặc không chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận do quá trình chuyển đổi dữliệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 03 ngày làm việc kểtừ khi phát hiện, Phòng Đăng ký kinh doanh bổsung, hiệu đính nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữliệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Điều 18. Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

1.Đối với thông tin đăngký doanh nghiệp được chuyển đổi vào Cơ sởdữliệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp từ dữliệu về đăng ký doanh nghiệp lưu giữtại các Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký đầu tư, căn cứ thông tin lưu giữtại Cơ sởdữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp đến doanh nghiệp, yêu cầu doanh nghiệp đối chiếu thông tin và:

a)Phản hồi tới Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 90 ngày kểtừ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh gửi Thông báo và chịu trách nhiệm về tínhtrung thực, chính xác của thông tin đã đăng ký theo quy định tại Khoản 7 Điều8 Luật Doanh nghiệp.

b)Quá thời hạn quy định tại Điểm a Khoản 1Điều này mà không nhận được thông báo phản hồi của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1Điều 209 Luật Doanhnghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại ĐiểmcKhoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệptheo trình tự, thủtục quy địnhtại Khoản 4 Điều 63 Nghị định số78/2015/NĐ-CP.

2.Trên cơ sở thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sởdữ liệuquốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý, căn cứ kế hoạch hàng năm, Phòng Đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợp với cơ quan thuếvà các cơ quan liên quan khác xây dựng kếhoạch rà soát tình trạng hoạt độngcủa doanh nghiệp. Trình tự, thủtục rà soát tình trạng hoạt động của doanhnghiệp thực hiện tươngứng theo quy định tại Khoản 1Điều này.

3.Ít nhất mỗi năm một lần, Phòng Đăng ký kinh doanh chủ trì, phối hợpvới cơ quan thuế và các cơ quan liên quan khác xây dựng kế hoạch triển khai vàkế hoạch ngân sách cho công tác chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp.

4.Mẫu Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạnghoạt động của doanh nghiệp, Thông báo về việc phản hồi kết quảrà soát thông tinđăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt độngdoanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo mẫu V-7,II-15 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 19. Bổ sung dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

1.Trên cơ sở dữliệu về đăng ký doanh nghiệp lưu giữtại các Phòng Đăngký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư và dữ liệu hiện có trong Cơ sởdữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, định kỳ hàng quý, hàng năm, Phòng Đăngký kinh doanh có trách nhiệm rà soát, đối chiếu để bổsung dữ liệu còn thiếuvào Cơ sởdữ liệu quốc gia về đăngký doanh nghiệp.

2.Phòng Đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm bổ sung đầy đủdữ liệu về doanh nghiệp, đơnvị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp từ cơ sở dữ liệu địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đảmbảo các thông tin bổsung là trùng khớp so với thông tin gốc.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1.Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 15 tháng 01 năm 2016, thay thế Thông tư số01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

2.SởKếhoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3.Trong quá trình thực hiện, nếu cóvướng mắc, đề nghị các tổchức, cá nhân cóliên quan phản ánh kịp thời về Bộ Kếhoạch và Đầu tư đểnghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

 

 

Nơi nhận:
-Văn phòng Chính phủ;
-Các Bộ,cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ;
-Tòaán NDTC,ViệnKiểm sátNDTC;
-UBNDcáctỉnh, TP trực thuộc TW;
-Tổng cục Thuế;
-Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
-SởKH&ĐTcác tỉnh,TP trực thuộc TW;
-Cục Thuế các tỉnh,TP trực thuộc TW;
-Công báo;
-Website Chính phủ;
-Cổng TTĐT Bộ Kếhoạch vàĐầu tư;
-Các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ KH&ĐT;
-Lưu: VT,ĐKKD (NV).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh