Thông báo về việc thu phí, lệ phí đăng ký kinh doanh


Thông báo về việc thu phí, lệ phí đăng ký kinh doanh

 

 

Căn cứ Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo mức thu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2017 như sau:

 

I.                   BIỂU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

 

1

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

 

 

 

a

Đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đồng/lần

200.000

Cơ quan ĐKKD

b

Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp

Đồng/hồ sơ

100.000

Cơ quan ĐKKD

2

Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

     

a

Cung cấp thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Đồng/bản

20.000

Cơ quan ĐKKD/ Cục Quản lý ĐKKD

b

Cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; Cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp

Đồng/bản

40.000

Cục Quản lý ĐKKD

c

Cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp

Đồng/báo cáo

150.000

Cục Quản lý ĐKKD

d

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Đồng/lần

300.000

Cơ quan ĐKKD

đ

Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên

Đồng/tháng

5.000.000

Cục Quản lý ĐKKD

Ghi chú:

- Cung cấp báo cáo tổng hợp về đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm; Báo cáo tổng hợp về thông tin đăng ký doanh nghiệp mới nhất; Báo cáo thống kê về danh sách doanh nghiệp; Báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm; Danh sách 100 doanh nghiệp theo yêu cầu; Các sản phẩm thông tin khác được xây dựng trên cơ sở chiết xuất, tổng hợp dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản: Là việc cung cấp thông tin doanh nghiệp cho một tài khoản được đăng ký trước tại Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thuộc Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác và tổng hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp với số lượng lớn, trong một thời gian dài./.

 II. CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN PHÍ, LỆ PHÍ

1.     Doanh nghiệp bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính

2.     Đăng ký giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh; chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

3.     Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

4.     Cơ quan nhà nước đề nghị cung cấp thông tin phục vụ quản lý nhà nước.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để các tổ chức, công dân, doanh nghiệp biết, thực hiện./.