THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(1) Đăng ký thành lập mới công ty TNHH một thành viênhồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (biểu mẫu phụ lụcI-2)

2. Điều lệ công ty.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân,Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp 

pháp khác của các thành viên là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương 

khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, 

Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của 

thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc tài liệu tương đương phảiđược hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật 

đầu tư.

5. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh 

doanh trong Giấy chứngnhận đầu tư (biểu mẫu phụ lục I-26)

Lưu ý:

Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức 

lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.

 (2) Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diệnhồ sơ gồm:

1. Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.(biểu mẫu phụ lục I-23)

2. Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc 

Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh.

3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cánhân quy định tại Nghị định số 

43/2010/NĐ-CP và Nghị định số05/2013/NĐ-CP của Chính phủ của người đứng đầu 

chi nhánh,văn phòng đại diện đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

*Lưu ý:

+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có 

thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác

theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

(3)  Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh (biểu mẫuphụ lục I-23)

(4) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (biểu mẫu phụ lục II-9)

2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.

*Lưu ý:

 Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, hồ sơ bao gồm: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp có trụ sở chính tỉnh , thành phố phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh

c.1.2 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

 (4) Đăng ký đổi tên công tyhồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanhnghiệp (biểu mẫu phụ lục I-11)

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi 

trong điều lệ công ty.

3. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanhnghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh 

doanh trong Giấy chứngnhận đầu tư (biểu mẫu phụ lục I-26)

 (5) Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty(trường hợp chuyển trụ sở chính đến 

nơi khác trong cùng địa bàn tỉnh), hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (biểu mẫu phụ lục I-11)

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi

trong điều lệ công ty.

3. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký 

kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (biểu mẫu phụ lục I-26)

(6) Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty(trường hợp chuyển trụ sở chính từ 

tỉnhthành phố khác đến), hồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (biểu mẫu phụ lục I-11)

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghirõ những nội dung được sửa đổi 

trong điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

4. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên là tổ chức 

(biểu mẫu phụ lục I-10)

5. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký 

kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (biểu mẫu phụ lục I-26)

* Lưu ý:

 Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanhnghiệp sang tỉnh, thành phố khác,

 doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm 

theo quy định của pháp luật về thuế.

(7) Đăng ký bổ sungthay đổi ngànhnghề kinh doanh của công tyhồ sơ bao gồm:

1. Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanhnghiệp (biểu mẫu phụ lục I-15)

2. Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề 

kinh doanh. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

3. Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới,doanh nghiệp nộp lại bản gốc 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cũ).

4. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký 

kinh doanh trong Giấy chứngnhận đầu tư (biểu mẫu phụ lục I-26)

Lưu ý:

- Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và ngành, nghề đăng ký bổ sung, thay đổi thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc thuộc biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong WTO, các Hiệp định đầu tư song phương và khu vực áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thì:

+ Đối với nhà đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban Quản lý các khu công nghiệp trước khi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

+ Đối với nhà đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm 

văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có

 thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định 

của pháp luật chuyên ngành.

(8) Đăng ký thay đổi vốn điều lệtỷ lệ vốn đại diện của công tyhồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanhnghiệp (biểu mẫu phụ lục I-11)

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ. Quyết định phải ghi rõ 

những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

3. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký 

kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (biểu mẫu phụ lục I-26)

*Lưu ý:

Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Giấy đề nghị phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

 (9) Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luậtcủa công tyhồ sơ bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật (biểu mẫu phụ lục I-12)

 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

 3. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

4. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (biểu mẫu phụ lục I-26)

 (10) Đăng ký thay đổi chủ sơ hữu công ty đối với trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký (biểu mẫu phụ lục I-14)

  2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cánhân đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng 

là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc quyết định thành lập trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; bản sao 

hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐCP

của người đại diện theo ủy quyền.  

3. Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển 

nhượng vốn

4. Điều lệ sửa đổi.

5. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư(biểu mẫu phụ lục I-26)

(11) Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty,hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (biểu mẫu phụ lục I-24)

2. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thay thế nội dung đăng ký 

hoạt động trong Giấy chứngnhận đầu tư (biểu mẫu phụ lục I-28)

*Lưu ý:

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

- Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

- Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến và Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.